آی شهیدان معدنچی

زنده بمانید!

صبور باشید!

اکسیژنی که نیست را نفس بکشید!

قسم به جان کودکانتان زنده بمانید!

تا چند دقیقه دیگر گفتگوی ویژه خبری تمام میشود!

تا چند روز دیگر مناظرات تمام میشود!

تا دو هفته دیگر

تا پایان انتخابات زنده بمانید!

فعلا کلیدها در قفل انتخاباتند!

بعد از انتخابات آن مرد، با کلیدش درهای قفل شده زمین را باز میکند!

...

آی شهیدان معدنچی

زنده بمانید!

صبور باشید!

اکسیژنی که نیست را نفس بکشید!

محمد توکلی