بابت عکس، عذر خواهی نمیکنم. وقتی فقط دیدن عکسش اینقدر دلخراش و دردناکه، حقیقتش چیه؟

هیچ به این فکر کردیم که تو ریختن این خون های پاک و بیگناه، چقدر مقصریم؟ هرچند که به ظاهر کیلومتر ها فاصله داشته باشیم، ولی اگه سر سوزنی انتخاب نا به جای ما در تدوام این ظلم مؤثر باشه، ما هم شریک این جنایت خواهیم بود....