تمام چیزی که میخواستم بنویسم همین جمله است، یعنی آرزومه... 

که پایان مأموریت بسیجی، شهادت باشه...