لعنت به همه خاطرات بدی که هر چی عمرشون بیشتر میشه، درد زخمشون بیشتر میشه... لعنت...